PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

 

 1. Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

 

1) Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się              w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą                    w rodzinie.

 

2) Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku                       z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

 

3) Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

 

4) Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

 

Tu należy wkleić wzór formularza NK A

 

W ramach procedury NK przedstawiciel oświaty:

 

1) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej                                  i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

2)informuje o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

 

3) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci,

 

 1. Pomoc z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych

Osoby z rodzin, w których występuje przemoc mogą zwrócić się o pomoc do Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych, który mieści się                          w budynku Centrum Spraw Społecznych przy ulicy Okopowej 15A, pok. Nr 8 na parterze tel.: 94 36 71 145.

W Punkcie udzielane są bezpłatne porady prawne i psychologiczne.

Dyżury przez cały rok pełnią:

 • Radca prawny – Mariola Maksymowicz
  • wtorek 14.30 – 16.30
  • środa 13.10 – 15.10
 • Psycholog – Jan Lewandowski
  • poniedziałek 16.00 – 18.00
  • wtorek 08.30 – 10.30

 

 

 1. Osoba w przedszkolu/szkole odpowiedzialna za realizację procedury Niebieska Karta

                      Dorota Gębala

poniedziałek 8.30 – 11.30

wtorek 11.30 – 12.30

środa 8.30 – 11.30

czwartek 11.30 – 12.30

piątek 8.30 – 11.30

 

 1. Kontakt do osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Pracownicy socjalni:  Alicja Sznajder,  Janina Nowicka  , ul. Okopowa 15A, I piętro, pokój nr 132, tel. 94 35 52 396

w godzinach od 8:00 do 9:00 – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek,

we wtorek i czwartek dodatkowo w godzinach od 14:00 do 15:00

 

 1. Więcej informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajduje się na stronie www.kolobrzeg.pl – Biuletyn Informacji Publicznej – Informacje – Sprawy społeczne – Pomoc z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

wzór formularza Niebieska Karta – A

MPPP w R oraz OOP w R na lata 2018 – 2020