„ZDROWA RODZINA – SZCZĘŚLIWA RODZINA”

Przedszkole nasze przystąpiło do akcji ,,Akademii Zdrowego Przedszkolaka” – ,,Zdrowa rodzina- szczęśliwa rodzina”. Ak­cja ta jest po­­świę­­co­­na te­­ma­­ty­­ce zdro­­we­­go ży­­wie­­nia i ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Skła­da się z 6 – czę­ścio­we­go sce­na­riu­sza przy­go­to­wa­ne­go w opar­ciu o naj­now­szą wie­dzę z za­kre­su ży­wie­nia dzie­ci i ba­zu­je na ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej Pi­ra­mi­dzie Ży­wie­nia i Ak­tyw­no­ści Fi­zycz­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Pra­wi­dło­we ży­wie­nie dzie­ci to prio­ry­tet  dzia­łań, dla­te­go mo­duł ten  zre­ali­zo­wa­ny będzie  w naszym  przed­szko­lu, 

„Ruszaj się z Lionfitness” dla Personelu Przedszkola i Rodziców

Ze­spo­ło­wi Aka­de­mii Zdro­we­go Przedsz­ko­la­ka za­le­ży rów­nież na sze­ro­ko ro­zu­mia­nej edu­ka­cji ży­wie­nio­wej rów­nież do­ro­słych, bo dzię­ki ich wy­sił­ko­wi, dzie­ci ma­ją szan­sę na dłu­gie, szczę­śli­we i zdro­we ży­cie. Współ­pra­cu­ją­ca z Aka­de­mią Zdro­we­go Przedsz­ko­la­ka fir­ma Lion­fit­ness pro­po­nu­je do­ro­słym bez­płat­ny do­stęp do diet, tre­nin­gów on-li­ne, wspar­cia tre­ne­rów i die­te­ty­ków Lion­fit­ness w ra­mach sze­ro­ko za­kro­jo­nej ak­cji „Ru­szaj się z Lion­fit­ness”. Plat­for­ma Lion­fit­ness ofe­ru­je: opra­co­wa­nie pro­gra­mu ży­wie­nio­we­go oraz tre­nin­go­we­go na okres 4 lub 12 ty­go­dni, wspar­cie eks­per­tów oraz do­stęp do tre­nin­gu on-li­ne z tre­ne­rem na ży­wo.

Realizacja scenariusza „Zdro­wa Pi­ra­mi­da dzi­siaj nam się przy­da” powinna przebiegać łącznie z programem „Ruszaj się z Lionfitness”* co pozwoli na równoczesną edukację żywieniową zarówno dzieci jak ich Rodziców.

 

informacja-prasowa

regulamin-ruszaj-sie-z-lionfitness