Administracja
Archiwa
Najczęściej oglądane

333 wizyt PostHeaderIcon

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8

 1. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza

w Kołobrzegu

OGŁASZA NABÓR

do klas pierwszych

w roku szkolnym 2020/2021

 

Do Szkoły Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu mogą zgłaszać się rodzice uczniów z rocznika 2013. Uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły(patrz załącznik do zarządzenia) zostają przyjęci na podstawie zgłoszenia, a uczniowie spoza obwodu w procesie rekrutacji, zgodnie z harmonogramem, na podstawie wniosku i oświadczeń rodziców. Wszelkie dokumenty dostępne w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej www.sp8kg.szkolnastrona.pl ( zakładka rekrutacja).

 

Oferujemy:

 1. naukę w przyjaznej, sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i umiejętności atmosferze w trzech klasach pierwszych: dwujęzycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z planem daltońskim, w których dzieci będą mogły pogłębiać swoje zainteresowania i rozwijać kreatywność;
 2. dobrze zorganizowaną pomoc specjalistów w tym pedagoga, psychologa, logopedy oraz zajęcia z rewalidacyjne i inne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z potrzebami uczniów;
 3. różnorodne zajęcia pozalekcyjne np. sportowe, artystyczne, informatyczne;
 4. lekcje prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w salach oraz pracowniach wyposażonych w pomoce dydaktyczne.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie do szkoły (wraz z oświadczeniami).
 2. Odpis aktu urodzenia i nr PESEL.

 

Dodatkowych informacji dotyczących zapisów udzielamy w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 94 35 267 82

 

KLASA DWUJĘZYCZNA

Dwujęzyczność w klasach I-III polega na integracji treści kształcenia języka angielskiego
z programem nauczania wczesnoszkolnego.
W praktyce oznacza to, że nauczyciel podczas codziennych lekcji i zajęć w naturalny sposób będzie posługiwał się zarówno językiem polskim jak i angielskim dostosowując się do możliwości dzieci.

 

      EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZNIA

Przygotowanie do dalszej edukacji w języku obcym. Rozwój zdolności komunikacyjnych, poszerzenie horyzontów i ułatwienie kontaktów ze światem, przełamywanie bariery językowej. Dostęp do szerszego zakresu tematów, poznanie przedmiotu
z innej perspektywy. Rozwijanie kompetencji międzykulturowych. Szybsza
i efektywniejsza nauka języka obcego. Budowanie pewności siebie poprzez wiedzę
i zrozumienie, eliminowanie kompleksów.

KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

Klasa matematyczno-informatyczna została przygotowana z myślą o uczniach chcących czynnie uczestniczyć w komputeryzacji świata oraz doskonalić umiejętność logicznego myślenia i kodowania.

Podczas trzyletniego cyklu nauczania uczniowie:

 1. poszerza wiedzę i umiejętności
  z zakresu matematyki i informatyki;
 2. nauczą się rozwiązywać zagadnienia matematyczne za pomocą technologii informatycznej;
 3. przygotują się do udziału w konkursach przedmiotowych;
 4. posiądą umiejętności praktyczne z zakresu budowy komputera, łączenia i obsługiwania urządzeń komputerowych.

Część lekcji matematyki odbywać się będzie w pracowni komputerowej
z wykorzystaniem programów do nauki tego przedmiotu oraz tablic interaktywnych, kalkulatorów graficznych.

KLASA INSPIROWANA PLANEM DALTOŃSKIM

 Klasa z planem daltońskim jest propozycją dla tych dzieci, dla których ważne jest rozwijanie umiejętności społecznych takich jak: współpraca, samodzielność i odpowiedzialność w szerszym zakresie.  Nasi nauczyciele na podstawie pedagogiki daltońskiej będą kierować procesem dydaktyczno-wychowawczym tak, aby dziecko przejmowało odpowiedzialność za swój wybór, inicjatywę, a nauczyciel mu ten wybór umożliwi. Dzieci ucząc się od siebie, mają wpływ na proces kształcenia a nauczyciel stymuluje współpracę uczniów i koordynuje ich podczas zajęć przy poszukiwaniu rozwiązań wykonywanych zadań. Ważnym elementem w tej innowacyjnej metodzie kształcenia jest refleksja dokonywana zarówno przez ucznia, jak i nauczyciela.

 

 Po trzech latach edukacji w klasie inspirowanej planem daltońskim uczniowie:

 1. uzyskają szansę zindywidualizowanego podejścia do każdego z nich;
 2. nauczą się nie tylko wierzyć we własne siły, ale i posiądą coraz bardziej cenioną w dzisiejszym świecie umiejętność współpracy;
 3. dowiedzą się, że każdy może mieć odmienne zdanie, inne postrzeganie sytuacji, inne pomysły rozwiązań, a pomimo różnic uczą się współpracować wykorzystując wzajemnie swe doświadczenia;
 4. zrozumieją czym są obowiązki i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 5. wyrobią w sobie umiejętność planowania czasu oraz poczucie odpowiedzialności, dokładności i systematyczności;
 6. będą potrafić pracować z instrukcją.

 

 

*Utworzenie ww oddziałów uzależnione jest od ilości kandydatów.

Comments are closed.